WAT DOEN WIJ VOOR GEZINNEN & VERWIJZERS

De medewerkers van het Team Ambulante Jeugdhulp zijn zeer ervaren jeugdprofessionals. Zij hebben ervaring in het werken met jeugdigen en gezinnen met ernstige en hardnekkige problemen. Zij zijn allemaal SKJ-geregistreerd en zijn geschoold als (jeugd)maatschappelijk werker, (ortho)pedagoog of (gz)psycholoog.

De Thuisbasis Sociaal Werk biedt sociaal werk en jeugdhulp. We zijn klantgericht, deskundig en staan met beide benen op de grond. Onze ondersteuning richt zich op herstel van het gewone leven. Dat doen we door in te zetten op veranderingen in en rondom het kind, het gezin en de omgeving. We zetten onze kennis en ervaring met passie in voor de aangemelde cliënten en we zien bescheidenheid als een professionele waarde. Ouders of jongeren maken zelf keuzes en hebben recht op hun eigen (zoek)proces.

We komen naar de mensen thuis of op een locatie naar keuze.

AMBULANTE HULPVERLENING

Wij bieden ambulante hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders. We werken samen met alle gezinsleden, het sociale netwerk, de huisarts, de school, het lokale team, vrijwilligers en iedereen die kan bijdragen aan een blijvende oplossing voor vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden.

Wij bieden hulp aan ouders en jeugdigen die al langere tijd te maken hebben met hardnekkige problemen bij het opvoeden en opgroeien. De opvoed- en opgroeiproblemen in deze gezinnen worden vaak ook  beïnvloed door andere moeilijkheden zoals: psychosociale-, psychiatrische problemen van ouders en/of jeugdigen, relatie- en echtscheidingsproblematiek, huiselijk geweld of financiële problemen. Wij kijken daarbij ook naar wat goed gaat in het gezin; dat zijn vaak belangrijke aanknopingspunten om de hulp te starten.

Voor behandeling van genoemde problematiek werken we zo nodig samen met andere professionals. Wij richten ons vooral op herstel van het dagelijks leven in en om het gezin zodat jeugdigen zich goed kunnen ontwikkelen en ouders zich voldoende toegerust en gesteund voelen om daar de voorwaarden voor te scheppen.

shutterstock_138550100

VERDER THUIS

voorkomen uithuisplaatsing en terugkeer naar huis

Kinderen verblijven soms in instellingen omdat ze behandeling nodig hebben die niet ambulant gegeven kan worden. Maar sommige kinderen verblijven langer in een instelling omdat niemand weet waar ze naartoe kunnen.

Met zijn allen streven we natuurlijk naar zo kort mogelijke uithuisplaatsingen. Desondanks wachten kinderen soms op triviale zaken. Bijvoorbeeld op een bespreking met een gezinsvoogd, een school of andere betrokkenen. Soms is de voorwaarde voor ‘terug naar huis’ ambulante hulpverlening waar een lange wachtlijst voor is.

Verder Thuis is een intensief ambulant programma voor jeugdigen die uithuisgeplaatst zijn of voor wie uithuisplaatsing dreigt. Het doel van Verder Thuis is jeugdigen en gezinnen zoveel mogelijk in de eigen omgeving te helpen. Het programma richt zich op het realiseren van een plan waarmee de jeugdige een duurzaam perspectief krijgt in de leefwereld, dat wil zeggen: terug naar huis, opname in het sociale netwerk, een pleeggezin of op weg naar zelfstandigheid met steun vanuit de omgeving.

Kenter kl

WERKWIJZE

Na de aanmelding maken wij zo snel mogelijk een afspraak met het gezin. Het eerste gesprek wordt gebruikt om kennis te maken en de situatie en vragen worden besproken. We kijken naar de ontwikkeling van jeugdigen, opvoeding, situatie van ouders, veiligheid en naar andere leefgebieden zoals huishouding, financiën, wonen, werk en onderwijs.

Samen met het gezin en alle betrokkenen maken we een plan waarin we opschrijven wat er aan de hand is en aan welke doelen gewerkt wordt. Vervolgens voeren we het plan samen met alle betrokken uit. We staan regelmatig stil bij de voortgang.

We werken op maat op basis van verschillende effectief gebleken programma’s, zoals: Triple P, Families First, Ambulante spoedhulp, Nieuwe Perspectieven en Verder Thuis.

AANMELDEN

Alle verwijzers in het kader van de Jeugdwet kunnen verwijzen naar ons. Hiervoor is toestemming van ouders en de jeugdige nodig en een verwijsbrief of beschikking van de gemeente.

In regio Utrecht-West en Zuid-Oost is de Thuisbasis sinds 2017 ingeschreven als gecontracteerde aanbieder.

Als verwijzer kunt u een jeugdige of gezin bij ons aanmelden. Het gezin kan dit ook zelf doen. Dit kan via het onderstaande formulier, mail of telefoon.

shutterstock_186229496